25 gener, 2019

Política de Privacitat

http://www.martimer.net
De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques amb el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que el Responsable del tractament de dades de caràcter personal d’aquest lloc és :

Manteniment industrial MARTIMER S.L.
Carrer Dr. Zamenhof, 37, 08800 Vilanova i la Geltrú
NIF: B65326662 / NIF:(European VAT Number): ESB65326662
Inscrita en el Registre Mercantil de Vilanova i la Geltrú Tomo 41918, Folio 38, Hoja B-395465.
Tel: 667945170 E-mail: info@martimer.net

Manteniment industrial MARTIMER S.L., està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis d’aquest portal web. Mitjançant la present política de privacitat (o política de protecció de Dades) informa als clients, interessats o usuaris del portal web: http://www.martimer.net, dels usos als que es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en el portal Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Manteniment industrial MARTIMER S.L., es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l’objectiu d’adoptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, amb la finalitat de que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis implementats en el portal web de VALOR HUMÀ CONSULTORS, SLP, i posats a disposició dels usuaris, responen, segons el cas concret a:

  • atendre les seves consultes i sol·licituds.
  • I per informar-li periòdicament de les novetats, producte i serveis.

Amb caràcter general no s’utilitzaran les dades rebudes per ninguna altre finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, prestar-li una atenció personalitzada o enviar-li informació, en cas d’acceptació expressa, sobre productes o serveis de Manteniment industrial MARTIMER S.L.

2. COM OBTENIM I TRACTAMENT LES SEVES DADES

Sempre recollim les seves dades mitjançant el seu consentiment exprés i pot ser a través de diferents maneres, com:
 
Quan vostè contacta directament amb Manteniment industrial MARTIMER S.L., per exemple a través del portal web o a traves de la línia telefònica, amb el motiu de sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.
 
EXERCICI DE DRETS: el tractament de les seves dades es farà amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud per el exercici dels drets.
 
Li informem que els consentiments per vostè atorgats tenen caràcter completament revocable. Aquesta revocació la poden realitzar en qualsevol moment, bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades, tal i com figura al inici del present document o revocant-ho de forma directe en les diferents comunicacions que li remetem. Igualment, li informem que aquesta revocació no té efectes retroactius assortint efectes des de el moment de sol·licitud de la mateixa.

 

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades des de la web es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o es sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest que estigui legitimat per a això.

Les dades personals proporcionades durant la relació negocial, es conservaran durant els dos anys següents a la data en que vam obtenir per última vegada la seva autorització, mentre que es mantingui la mateixa, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.

Les dades personals proporcionades durant la relació contractual, es conservaran durant els deu anys següents, per poder atendre a possibles consultes o reclamacions posteriors en els terminis establerts per la legislació vinculant com en matèria de garanties i impostos, mentrestant es mantingui la mateixa, mentrestant no s’oposi al tractament o no es sol·liciti la seva supressió.

4. LEGITIMACIÓ

Manteniment industrial MARTIMER S.L. esta legitimat al tractament de dades personals, en base al consentiment atorgat per el interessat per un o varis fins específics, tal i com recull l’article 6.1. a) del reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

El tractament posterior amb finalitats comercials es troba emparat amb el consentiment que li sol·licitem en cada recollida de dades personals, sense que en ningun cas la retirada del consentiment condicioni l’execució de la relació amb Manteniment industrial MARTIMER S.L..

 

5. EXACTITUD DE LES DADES

Amb la finalitat de que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponen a la realitat, es tractarà de mantenir-los sempre actualitzats. De manera que, a aquests efectes, el usuari haurà de realitzar els canvis, directament quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, al àrea o departament corresponen de Manteniment industrial MARTIMER S.L..

6. DESTINATARIS

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, a no ser que els suposats necessaris per el desenvolupament, control i compliment de la/es finalitat/s expressada/es, en els suposats previstos segons Llei.

7. DRETS DELS USUARIS

No obstant, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que l’assisteixin, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

  • Dret a sol·licitar el accés a les dades personals relatives al interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I, i en la que especificarà quin d’aquests sol·licita ser satisfet, remesa a la direcció: Manteniment industrial MARTIMER S.L., domicili social a aquests efectes en CARRER DR. ZAMENHOF, 37 , 08800 , Vilanova i la Geltrú , España.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

8. MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que Manteniment industrial MARTIMER S.L., adoptarà en el seu sistema d’informació las mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com perills de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

9. OBLIGATORIETAT DE LA INTRODUCCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per accedir al portal web de Manteniment industrial MARTIMER S.L., http://www.martimer.net no es necessari aportar ninguna dada de caràcter personal. Però, per realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets si pot ser necessari que l’usuari, interessat o client aporti dades en els formularis existents en el portal web per les finalitats anteriorment descrites.

 

Manteniment industrial MARTIMER S.L. , 2018 ©Todos los derechos reservados